Thi công biển LED tại Vàng bạc Kim Nguyên Hùng 2- Tp. Vinh