Thi công biển LED P10 3 màu tại Trường TNPT Nguyễn Trường Tộ- tp. Vinh