MÀN HÌNH KIM LONG TRONG SỰ KIỆN TIẾP ĐÓN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ