CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TIẾNG HÁT ĐẾN VỚI NGƯỜI BỆNH TẠI BV BA LAN