[Truyền hình Nghệ An] Khởi nghiệp: Nguyễn Văn Dũng – Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng