Thi công bảng quảng cáo chữ nổi Yên thành – Diễn châu