Sự kiện khai Trương vàng bạc đá quý #Đường_Hồng, Tp. Vinh