NOEL TẠI GX. NGHI LỘC- DIỄN HẠNH, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN