HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN-THANH HÓA